Thứ hai 22/04/2024

NỘI DUNG CHÍNH

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA VĂN NGHỆ SĨ TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI LONG AN

Cuộc thi sáng tác lời mới bài ca tài tử Nam bộ tỉnh Long An lần I, một trong những hoạt động nổi bật của văn nghệ sĩ tỉnh Long An trong năm 2023. Ảnh: Tôn Thất Hùng.

Cuộc thi sáng tác lời mới bài ca tài tử Nam bộ tỉnh Long An lần I, một trong những hoạt động nổi bật của văn nghệ sĩ tỉnh Long An trong năm 2023. Ảnh: Tôn Thất Hùng.

 Hoàng Đình Cán - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An

         
     Năm 2023 là năm rất có ý nghĩa đối với lĩnh vực văn hóa của cả nước nói chung và tỉnh Long An nói riêng. Đây là năm Đảng ta kỷ niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943. Đặc biệt, đối với tỉnh Long An, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 04/01/2023 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo” và triển khai Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An”, khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa và sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy đối với lĩnh vực văn hóa. Là lực lượng giữ vai trò quan trọng trên lĩnh vực văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh đã và đang có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Long An.
     Những đóng góp tích cực của văn nghệ sĩ thể hiện rõ qua kết quả triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng về văn hóa, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết số 23-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác về văn hóa”, Nghị quyết số 33-NQ/TW về của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và mới đây là Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 04/01/2023 của Tỉnh ủy. Nghị quyết số 51-NQ/TU xác định mục tiêu chung: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và quê hương Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Long An; trong đó có xác định các đặc trưng nổi bật để định hướng xây dựng con người Long An, đó là các đặc trưng: “Đoàn kết, tự cường, sáng tạo, nghĩa tình, trách nhiệm”.  
      Thời gian qua, thông qua các hoạt động nghiên cứu, sáng tác và quảng bá, văn nghệ sĩ Long An đã tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh chống cái ác, cái xấu; phát hiện, biểu dương cái tốt đẹp, góp phần giữ gìn, lan tỏa các giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam nói chung và con người Long An nói riêng vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật được văn nghệ sĩ Long An sáng tác và quảng bá, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; làm cho hình ảnh vùng đất, con người Long An trung dũng, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và năng động, sáng tạo, nghĩa tình trong công tác, lao động, sản xuất đến với công chúng trong và ngoài tỉnh. Đó là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực của văn nghệ sĩ trong sáng tạo văn học nghệ thuật, tích cực tham gia xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (LHVHNT) tỉnh tiếp tục là ngôi nhà chung của đội ngũ văn nghệ sĩ Long An, nơi để văn nghệ sĩ tập hợp, lao động sáng tạo nghệ thuật. Riêng trong năm 2023, cùng với các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế và ổn định xã hội sau dịch Covid-19, trong điều kiện còn khó khăn về nhân sự và kinh phí, Hội LHVHNT tỉnh Long An đã có nhiều hoạt động tích cực như: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Giải thưởng VHNT Nguyễn Thông lần thứ 6; phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức Cuộc thi sáng tác lời mới bài ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An lần thứ I năm 2023; tổ chức Cuộc vận động sáng tác Văn học thiếu nhi với chủ đề “Cuộc sống muôn màu”; duy trì tổ chức Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Long An quê hương tôi lần thứ 35, xuất bản Tạp chí Văn nghệ Long An và trang Thông tin điện tử Văn nghệ Long An; tổ chức cho hội viên tham gia các hoạt động giao lưu, trại sáng tác, thực tế sáng tác và tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các cuộc thi sáng tác trong và ngoài tỉnh… Một số hoạt động được duy trì nhiều năm và được văn nghệ sĩ tích cực hưởng ứng như: Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (đã tổ chức 9 đợt), Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Long An quê hương tôi (đã tổ chức lần thứ 35),... Ngoài những hoạt động định kỳ, một trong những điểm mới trong hoạt động văn học, nghệ thuật năm nay là việc tổ chức Cuộc thi sáng tác lời mới bài ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An. Tuy mới tổ chức lần đầu tiên, nhưng cuộc thi này đã được các tác giả tích cực hưởng ứng, đã có 90 tác phẩm của 25 tác giả dự thi, trong đó có 17 tác phẩm xuất sắc được trao giải. Đây là một trong những hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Có được những kết quả đó là nhờ sự nỗ lực khắc phục khó khăn của Hội LHVHNT tỉnh và sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ văn nghệ sĩ.
     Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có vai trò quan trọng của đội ngũ văn nghệ sĩ. Để tiếp tục tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An, trong thời gian tới, Hội LHVHNT tỉnh phải tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Chương trình số 38-CTr/TU ngày 17/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 04/01/2023 của Tỉnh ủy vào kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội; chú trọng việc tham gia xây dựng, thực hiện các chuẩn mực con người Long An; tuyên truyền, vận động hội viên sáng tác các tác phẩm VHNT phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị nhất các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước; tích cực hưởng ứng các hoạt động tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975- 30/4/2025). Văn nghệ sĩ phải nhạy bén hơn nữa với những chuyển biến của xã hội, tiếp tục sáng tạo thêm nhiều tác phẩm VHNT có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật mang đậm tính nhân văn; tham gia đấu tranh chống các quan điểm, sai trái trong VHNT, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
     Một năm mới nữa sắp đến, tin tưởng rằng, với khả năng sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, văn nghệ sĩ Long An sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, tích cực tham gia xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng con người Long An “Đoàn kết, tự cường, sáng tạo, nghĩa tình, trách nhiệm”, xây dựng Long An thành tỉnh năng động, đa dạng về văn hóa, vững vàng trong hội nhập./.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 6294

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 219078

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8677179