Thứ hai 24/06/2024

NỘI DUNG CHÍNH

VĂN NGHỆ SĨ LONG AN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Văn nghệ sĩ có vai trò then chốt trong việc giữ gìn và phát triển văn hóa, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.
Đồng chí Hoàng Đình Cán,  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đồng chí Hoàng Đình Cán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thực hiện đường lối, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về văn hóa, văn nghệ, nhất là các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (LHVHNT) tỉnh Long An đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong học tập và làm theo Bác; đồng thời tăng cường công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ về mọi mặt. Từng đồng chí văn nghệ sĩ tỉnh nhà luôn ý thức được vị trí, vai trò, tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, qua đó sáng tạo ra nhiều sản phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng và nhu cầu hưởng thụ của các tầng lớp nhân dân; xứng đáng là những “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa”.
 Đặc biệt, Hội LHVHNT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2008 đến nay, Hội LHVHNT tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt 9 đợt vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thu hút trên 940 lượt tác giả sáng tác chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia với 1.810 tác phẩm dự thi, trong đó có 321 tác phẩm đoạt giải cấp tỉnh và 8 tác phẩm đoạt giải cấp trung ương; 6 tập thể và 9 cá nhân đoạt giải quảng bá. Trong đó có nhiều văn nghệ sĩ không ngại khó khăn, gian khổ, bám sát thực tiễn, nghiên cứu, sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật thể hiện tính tư tưởng, tính nghệ thuật cao, phản ánh được tính sinh động của đời sống xã hội, công cuộc đổi mới, vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam và khát vọng phát triển quê hương, đất nước, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân tỉnh nhà. Có thể nói Cuộc vận động đã góp phần cổ vũ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; biểu dương những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, phê phán những hành vi tiêu cực; thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các kế hoạch, chuyên đề của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đòi hỏi Hội LHVHNT và đội ngũ văn nghệ sĩ trong tỉnh cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa; gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:
Đảng đoàn, BTV Hội LHVHNT tỉnh tiếp tục quán triệt cho đội ngũ văn nghệ sĩ về nội dung giá trị, nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đại hội XIII của Đảng về văn hóa; kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa; Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 4/1/2023 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Chuyên đề năm 2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển văn hoá và con người Long An”, nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại.
Tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023-2025, lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội. Nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả” theo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, Hội LHVHNT tỉnh từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát huy khả năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ và đẩy mạnh hơn nữa việc học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà. Noi gương Bác và tiếp nối truyền thống quê hương Long An, đội ngũ văn nghệ sĩ luôn nêu gương sáng vững vàng về chính trị, tư tưởng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có năng lực sáng tạo, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật của tỉnh. Sáng tác nhiều tác phẩm mới có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước và của tỉnh. Mỗi văn nghệ sĩ cần góp phần đưa các hoạt động văn hoá gắn với các hoạt động kinh tế, du lịch, đảm bảo các yếu tố cốt lõi của văn hoá Việt Nam và đặc trưng văn hoá và con người Long An trong quá trình hoạt động kinh tế, xã hội. Đẩy mạnh việc sáng tác, giới thiệu, quảng bá các phẩm văn học, nghệ thuật đến với công chúng để góp phần giúp cho đời sống tinh thần của người dân được phong phú hơn.
Với truyền thống Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đoàn kết, tự cường, đổi mới, sáng tạo trong công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh nhà, tôi tin tưởng rằng đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, khát vọng cống hiến, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc, có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng và sự hưởng thụ của nhân dân tỉnh nhà./.

Văn nghệ Long An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 9789

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 286433

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9408125