Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Thông - Long An, lần thứ 6, năm 2022

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Thông lần thứ 6, năm 2022 sẽ kết thúc nhận hồ sơ tham dự xét giải vào ngày 30/8/2022.
Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Thông - Long An, lần thứ 6, năm 2022
Thông báo tổ chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Thông lần thứ 6, năm 2022
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 
 
 

MẪU BẢN ĐĂNG KÝ
Tham dự Giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Thông
lần thứ VI, năm 2022

 
 
 
 

1. Họ và tên: ………………...                    Bút danh: ………..
2. Năm sinh: …………..
3. Quê quán: Xã ……….., huyện ……….., tỉnh ……………..
4. Địa chỉ thường trú: Số …, đường ... phường (xã) …, huyện (thị xã, thành phố), tỉnh …………..
5. Chuyên ngành: ………………………………
6. Tác phẩm dự xét giải
- Tác phẩm 1: ……….
- Giới thiệu tòm tắt tác phẩm: …………….
- Tác phẩm 2: ……….
- Giới thiệu tóm tắt tác phẩm: …………….
 
                                                 …………, ngày … tháng … năm 2022
                                                              NGƯỜI ĐĂNG KÝ
                                                                             
 
 
 
                                                                             
                                                               …………………….
 

Tác giả bài viết: Hồng Quế