Thứ bảy 13/07/2024

NỘI DUNG CHÍNH

Cùng Trịnh Hồng Hạ đón "Gió đổi mùa"

Cùng Trịnh Hồng Hạ đón "Gió đổi mùa"

Cùng Trịnh Hồng Hạ đón "Gió đổi mùa"

Tôi sinh ra ở miền Nam, mùa xuân của tôi là lúc tiết trời se lạnh, lúc mai vàng nhú những búp xanh...

 

.... Muøa xuaân cuûa toâi coù khi chæ laø ba ngaøy teát thoâi nhöng toâi yeâu noàng naøn say ñaém. Toâi muoán thöùc troïn ñeâm giao thöøa ñeå nghe böôùc thôøi gian chuyeån sang naêm môùi. Toâi muoán gom caû höông thôm chôï hoa vaøo traùi tim mình. Toâi yeâu buoåi ban mai se se laïnh, nhöõng boâng luùa vaøng öôùt ñaãm söông. Toâi yeâu höông xoaøi dòu ngoït, höông vaïn thoï noàng naøn. Nhöõng caùnh mai vaøng rung rinh khoe söï röïc rôõ huy hoaøng cuûa moät thôøi höông saéc. Luùc aáy hình nhö khoâng coøn ai nghó ñeán caùi phai taøn vaø söï khaét khe cuûa taïo hoùa. Hoï muoán cöôøi vôùi taát caû nhöõng  ngöôøi qua ñöôøng duø laï hay quen, duø yeâu duø gheùt…

 

Nhöng teát naøy… töï nhieân trong loøng toâi nheï nhaøng moät nieàm baâng khuaâng khaùc…Toâi ra bôø ao, moät chieác thuyeàn laù tre löõng lôø theo chieàu gioù. Moät con caù roâ non ñôùp ñoäng phaù vôõ söï tónh laëng cuûa baàu trôøi xanh in boùng xuoáng ao. Nhöõng khoùm khoai ven bôø ñong ñöa nhöng cuõng khoâng laøm rôi nhöõng tia naéng muøa xuaân aám aùp. Nôi cuoái vöôøn meï ngoài ñoát laù, laøn khoùi traéng nheï nhaøng bay. Maáy naêm qua, toâi môùi nhìn meï laâu nhö theá. Meï giaø töï luùc naøo… ba möôi tuoåi ñaàu töï nhieân toâi muoán chaïy ñeán oâm chaàm laáy meï. Baø cöù laëng leõ, maëc muøa xuaân naùo nöùc veà roài laõnh ñaïm ra ñi. Coù leõ muøa xuaân cuûa meï khoâng cuøng luùc vôùi ñaát trôøi. Xuaân cuûa meï laø khi anh em chuùng toâi veà ñoâng ñuû, khi ñöùa con trai cuûa toâi thoû theû ngoïai ôi… Toâi chôït nhôù beân chieác caàu ao naøy meï ngoài röûa caûi laøm döa, khoaûng saân kia meï phôi möùt göøng ñeå chuùng toâi leùn vuïng. Vaø moãi chieàu muøi nhang traàm thoang thoaûng, toâi baét chöôùc meï chaáp tay tröôùc baøn thieân khaán nguyeän laâm raâm. Chieàu ba möôi röôùc oâng baø vôùi hai moùn côm canh, vaäy maø ngon laï luøng, aám aùp…

 

Roài chuùng toâi lôùn, ba ngaøy teát heát hoïp lôùp laïi keùo nhau ñi choã noï, choã kia. Meï thui thuûi moät mình heát ra vaøo beáp laïi ñeán ñoát nhang, coøn chuùng toâi baän tít muø vôùi baïn beø, ñoàng nghieäp.

 

… Nhaønh mai treân baøn thôø ruïng ñaày caùnh vaøng xuoáng ñaát, thì chuùng toâi laïi theo nhòp soáng voäi vaøng hoái haû ngoaøi kia. Moät mình meï ôû laïi vôùi goùc vöôøn xöa, giöõ cho toâi khoaûng trôøi bình yeân ñeå tìm veà sau nhöõng ñau buoàn cay ñaéng. Chuùng toâi ñaõ voâ tình queân moät ñieàu ñôn giaûn: Teát ñeán moät laàn thì tuoåi meï chaát choàng theâm.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất xấu

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 76


Hôm nayHôm nay : 9047

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 159171

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9638716